از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
اعضاي كميته فني متناظر 171 و وظايف آن‌ها

در تاريخ 24/ 9/ 1392 نشست مؤسس كميته فني متناظر كميته بين‌المللي ISO/ TC171 در سازمان ملي استاندارد ايران، برگزار گرديد و سازمان و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به­عنوان دبيرخانه كميته فني متناظر 171 مشخص گرديد.

 

اعضاء اصلي

اعضاء اصلي تعيين شده بر طبق رأي‌­گيري انجام­ شده در اين جلسه عبارتند از:

رئيس كميته

نائب رئيس كميته

دبير كميته

غلامرضا عزيزي

صديقه روحي

مهندس سيد سجاد مروجي

 

زيركميته‌ها:

دامنه كاري

رئيس كميته فرعي

دبيركميته فرعي

كيفيت

شهناز بهلولي

آناهيتا نظري

موضوعات كاربردي

مسعود يوسف وند

محمد ايرانشاهي

موضوعات كلي

داود شريفيان

بهناز زرين‌كلكي

 

وظايف رئيس و نايب رئيس كميته فني/ فرعي

برخي از وظايف رئيس كميته فني / فرعي به شرح زير مي‌باشد. در اين فهرست علاوه بر وظايف همسان رئيس كميته فني و رئيس كميته‌ فرعي، وظايف اختصاصي هر يك نيز به صورت جداگانه مشخص شده است. نايب رئيس كميته فني / فرعي در غياب رئيس يا در مواردي كه وي تعيين مي نمايد، وظايف رئيس كميته فني/ فرعي را انجام مي‌دهد.

1- همكاري با هماهنگ كننده گروه همگن كميته‌هاي فني مربوطه در مورد حصول اطمينان از برقرار ماندن شكل‌گيري صحيح ساختار كميته فني و كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه آنها و توازن تركيب اعضا و مشاركت‌كنندگان در آنها با توجه به طيف فراگير صاحبنظران و نمايندگان معرف گروههاي ذينفع و ذيربط كشور و تداوم فعاليت آنها مطابق با برنامه‌هاي كاري تعيين شده (فقط رئيس كميته فني(

2- همكاري با رئيس كميته فني در مورد انجام وظايف مربوط (فقط رئيس كميته فرعي)

3- تشخيص نياز به ايجاد گروههاي مشورتي براي كمك به مسئولان كميته فني / فرعي (حسب مورد) در رابطه با امور هماهنگي، برنامه ريزي و هدايت كار كميته فني/ فرعي يا ساير امور مشورتي خاص

4- حصول اطمينان از تداوم انطباق فعاليت كميته فني و كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه آنها با سياستها و رويه‌هاي كميته ملي به ويژه هيأت فني

5- آگاه ساختن هيأت فني در خصوص مسايل مهم مربوط به فعاليت كميته فني و زير مجموعه آن ضمن مشورت با نايب رئيس و دبير كميته فني از طريق هماهنگ كننده گروه همگن كميته‌هاي فني مربوط (فقط رئيس كميته فني(

6- آگاه ساختن رئيس كميته فني در خصوص مسايل مهم مربوط به كميته ف رعي و زير مجموعه آن ضمن مشورت با نايب رئيس و دبير كميته فرعي مربوط (فقط رئيس كميته فرعي(

7- كمك به حصول اجماع در كميته فني / فرعي در خصوص موضوعا ت در دست بررسي و تشخيص (ضمن مشورت با نايب رئيس و دبير مربوط) در مورد اينكه آيا اجماع براي اخذ تصميمات مقتضي توسط كميته فني/ فرعي حاصل شده است

8- حصول اطمينان از اتخاذ تدابير لازم براي لحاظ شدن منافع و مصالح كشور در نظرات كارشناسي و در مراحل مختلف تدوين آنها و ساير آرايي كه در خصوص پيش‌نويس استانداردهاي بين‌المللي ايزو به آن سازمان منعكس مي‌گردد

9- حصول اطمينان از جمع بندي صحيح و كافي تمامي نقطه نظرات اعضا و مشاركت‌كنندگان در كميته فني/ فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه و آگاه ساختن آنها از نتايج جمع بندي

10- حصول اطمينان از نگارش صحيح، دقيق و واضح تمامي تصميمات، نظرات، آرا، پيشنهادها و گزارشهاي رسمي كميته فني / فرعي به كمك نايب رئيس و دبير مربوط جهت ارائه به اركان ذيربط كميته ملي

 

وظايف دبير كميته فني/ فرعي

برخي از وظايف دبير كميته فني / فرعي به شرح زير مي باشد. د راين فهرست علاوه بر وظايف همسان دبير كميته فني و دبير كميته فرعي، وظايف اختصاصي هر يك نيز به صورت جداگانه مشخص شده است.

1- اتخاذ تدابير لازم براي انجام تمامي امور دبيرخانه اي مرتبط با فعاليت كميته فني / فرعي و تأمين منابع لازم و كافي از سازمان متبوع خود براي انجام وظايف تعيين شده

2- همكاري با رئيس كميته فني و هماهنگ كننده گروه همگن كميته‌هاي فني مربوطه در مورد حصول اطمينان از برقرار ماندن شكل گيري صحيح ساختار كميته فني و كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه آنها وتوازن تركيب اعضا و مشاركت كنندگان در آنها با توجه به طيف فراگير صاحبنظران و نمايندگان معرف گروههاي ذينفع و ذيربط كشور و تداوم فعاليت آنها مطابق با برنامه‌هاي كاري تعيين شده (فقط دبير كميته فني)

3- همكاري با دبير كميته فني و رئيس كميته فرعي در مورد تحقق اهداف كميته فني (فقط دبير كميته فرعي(

4- كمك به فراهم كردن امكان حصول اطمينان از تداوم انطباق فعاليت كميته فني/ فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه آن با سياستها و رويه‌هاي كميته ملي به ويژه هيأت فني

5- پايش مستمر فعاليت كميته‌هاي فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فني (فقط دبير كميته فني)

6- پايش مستمر فعاليت گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فرعي (فقط دبير كميته فرعي)

7- آگاه ساختن رئيس كميته فني / فرعي در خصوص مسايل مهم مربوط به فعاليت كميته فني / فرعي و زير مجموعه آن

8- ارائه كمك‌هاي لازم به اعضا، مشاركت كنندگان و مسئولان گروه‌هاي كاري زيرمجموعه كميته فني/ فرعي (حسب مورد) در انجام وظايف محوله

9- ارسال مستمر اطلاعات و مدارك مندرج در بخش‌هاي مرتبط با كميته‌هاي فرعي تابعه در پورتال الكترونيكي ISOTC Portal در زير مجموعه سايت اينترنتي سازمان ايزو و نيز نامه‌هاي الكترونيكي واصله از آن سازمان در زمينه فعاليت اين كميته‌ها به دبيران كميته‌هاي فرعي مربوط و مسئولان گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فني/ فرعي (بر حسب مورد دبير كميته فني يا دبيركميته فرعي)

10- كمك به رئيس كميته فني / فرعي در خصوص حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسي و  تشخيص در مورد اينكه آيا اجماع براي اخذ تصميمات مقتضي توسط كميته فني/ فرعي حاصل شده است

11- همكاري با رئيس كميته فني / فرعي در مورد حصول اطمينان از جمع بندي صحيح و كافي تمامي نقطه نظرات اعضا و مشاركت كنندگان در كميته فني / فرعي و گروه‌هاي كاري زير مجموعه و آگاهي آنها از نتايج جمع بندي

12- همكاري با رئيس كميته فني/  فرعي در مورد حصول اطمينان از نگارش صحيح، دقيق و واضح تمامي تصميمات، نظرات، آرا، پيشنهادها و گزارش‌هاي كميته فني / فرعي و تهيه مدارك رسمي مربوط جهت ارائه به اركان ذيربط كميته ملي

 

وظايف مسئولان گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فني/ فرعي

شماري از وظايف مسئولان گروه‌هاي كاري زير مجموعه كميته فني/ فرعي عبارت است از:

1- اتخاذ تدابير لازم براي انجام تمامي امور اجرايي مرتبط با فعاليت گروه كاري

2- همكاري با مسئولان كميته فني / فرعي متبوعه در مورد حصول  طمينان از برقرار ماندن توازن تركيب اعضا و مشاركت كنندگان در گروه كاري با توجه به طيف فراگير صاحبنظران و نمايندگان معرف گروههاي ذينفع و ذيربط كشور و تداوم فعاليت آن مطابق با برنامه‌هاي كاري تعيين شده

3- آگاه ساختن مسئولان كميته فني/ فرعي متبوعه در خصوص مسايل مهم مربوط به فعاليت گروه كاري

4- ارائه كمكهاي‌هاي لازم به اعضا و مشاركت كنندگان در گروه كاري در انجام وظايف محوله

5- دريافت مستمر اطلاعات و مدارك مرتبط با گروه كاري مندرج در بخش‌هاي مربوطه در پورتال الكترونيكي ISOTC Portal در زير مجموعه سايت اينترنتي سازمان الكترونيكي ايزو و نيز نامه‌هاي ارسالي از آن سازمان در زمينه فعاليت اين گروه كاري از دبير كميته فني/ فرعي متبوعه

6- ارسال مستمر اطلاعات و مدارك مرتبط با گروه كاري و نيز نامه‌هاي الكترونيكي واصله از سازمان ايزو در زمينه فعاليت گروه كاري، به اعضا و مشاركت كنندگان در آن گروه به منظور اتخاذ تدابير لازم

7- اقدام گروه كاري در محدوده‌هاي زماني تعيين شده در رابطه با بررسي، اعلام نظر و رأي در خصوص پيش نويس استانداردهاي بين‌المللي ايزو در مراحل مختلف تدوين آنها و ساير مدارك فني مربوط

8- فراهم كردن امكان استفاده بيشتر از ابزار فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت گروه‌هاي كاري

9- فراهم كردن امكان برگزاري مناسب جلسات گروه كاري و نيز هدايت جلسات تشكيل شده

10- كمك به حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسي توسط گروه كاري و تشخيص در مورد اينكه آيا اجماع براي اخذ تصميمات مقتضي توسط گروه كاري حاصل شده است

11- جمع بندي صحيح و كافي تمامي نقطه نظرات اعضا و مشاركت كنندگان در گروه كاري و آگاهي آنها از نتايج جمع بندي

12- اتخاذ تدابير لازم براي ملحوظ شدن منافع و مصالح كشور در نظرات كارشناسي و آرايي كه جهت انعكاس به سازمان ايزو توسط گروه كاري در خصوص پيش نويس استانداردهاي بين المللي به كميته فني/ فرعي متبوعه اعلام مي‌گردد در مراحل مختلف تدوين آنها و ساير مدارك فني مربوط

 

در صورت تمايل براي دريافت اطلاعات بيشتر به اينجا مراجعه فرماييد.