از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 

 برگزاري همايش ها از نيمه دوم سال 1388 در دستور كار معاونت آرشيو ملي قرار گرفت و از سال 1389 فعاليت‌هاي مربوط به ثمر نشست و در راستاي دانشافزايي در حوزههاي مختلف آرشيو ، اسناد و تاريخ معاصر ايران همايشهاي علمي در سطوح مختلف برگزار شد. مخاطبان اصلي اين همايشها، كارشناسان و اعضاي هيئت علمي سازمان متبوع ، محققان و پژوهشگران علاقمند ، كاركنان ساير آرشيوها و مراكز اسنادي و گروههاي مختلف دانشگاهي است.