• از مجموعه نفایس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  از مجموعه نفایس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 • تکیه معاون الملک.کرمانشاه. برگرفته از مجموعه تصویری ایران

  تکیه معاون الملک.کرمانشاه. برگرفته از مجموعه تصویری ایران

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


 
 

سـازمــان در قــاب تـصـویـر

ساختمان کتابخانه ملی ساختمان اسناد