نام پروژه :

  •    خدمات ویژه نابینایان و افراد معلول ( سامانه جستجوی گویا و کتاب های گویا )