• سالن 250 نفره
  • سالن استاد پرهام
  • گالری 1000 متری