قلم

ظرفیت تالار قلم کتابخانه ملی 500 نفر است.

حکمت

ظرفیت تالار حکمت کتابخانه ملی 200 نفر است.

 

نشست های برگزار شده :