اطلاع رسانی بر خط منابع آرشیوی

نام پروژه:

• طراحی و راه اندازی پرتال درخواست منابع در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.
•  رقمی سازی منابع آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا.
 

 

کتابخانه و آرشیو دیجیتال

نام پروژه :

• کتابخانه و آرشیو دیجیتال