تالار علوم انسانی

اين تالار كه در طبقه 1+ و در ضلع غربي تالارها قرار دارد به‌ كتابهاي‌ علوم‌ انساني‌ اختصاص‌ داشته و در مخزن‌ آن‌ كتابهاي‌ حوزه‌هاي‌ فلسفه‌ ، دين ‌، روانشناسي‌ ، تاريخ ‌، جغرافيا ‌، ادبيات نگهداري‌ مي‌شود. تعداد كتاب هاي موجود در تالار 17500نسخه و تعداد موجودي كتاب در مخزن بالغ بر 173000 نسخه است.